Anmäl dig här

28 maj 09:00 - 11:00Digitalt

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd och dagordning

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning

6. Föredragning av revisorsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut angående disponering av vinst/förlust

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Fråga om val av styrelseledamöter

11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter

12. Tillsättning av valnämnd

13. Övriga frågor

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer att mejlas ut inför mötet till alla anmälda.

Anmälan görs absolut senast 25 maj kl 12.00.

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda medlemsföretaget ska också en underskriven fullmakt sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller scannas och mejlas till info@komm.se senast 25 maj kl 12.00.

Ladda ner fullmakt här

Vänliga hälsningar, 
Sveriges Kommunikationsbyråer

Anmäl dig här

Tider

Registrering


15min

Årsmötet öppnas


45min

Årsmötet avslutas

40min

KOMMs ordförande har ordet


40min

Paus

30min

Byråledardagen 2021 inleds av Linda Nilsson

Önskar du delta på Byråledardagen kan du antingen ange det direkt i anmälan till årsmötet alternativt anmäla dig här!

Byråledardagen sker digitalt via plattformen TwentyThree 75min