Anmäl dig här

30 maj 2022 09:45-11:00Digitalt

Varmt välkommen på KOMMs årsmöte måndag 30 maj 2022. Alla anmälda till mötet kommer att få en gratisbiljett till EFFDay 2022 som sker den 2 september på Norra Latin i Stockholm! 

På årsmötet kommer följande frågor att tas upp till behandling:

1. Årsmötets behöriga utlysande

2. Val av ordförande och sekreterare

3. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

4. Fastställande av röstlängd och dagordning

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen samt styrelsens årsredovisning

6. Föredragning av revisorsberättelse

7. Fastställande av resultat- och balansräkning

8. Beslut angående disponering av vinst/förlust

9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Fråga om val av styrelseledamöter

11. Fråga om val av två revisorer och två revisorssuppleanter

12. Tillsättning av valnämnd

13. Övriga frågor

Redovisningshandlingar med revisionsberättelse och verksamhetsberättelse kommer att mejlas ut inför mötet till alla anmälda.

Anmälan görs absolut senast 25 maj kl 12.00.

OBSERVERA att i det fall någon annan än vd/firmatecknare anmäls att företräda medlemsföretaget ska också en underskriven fullmakt sändas till Sveriges Kommunikationsbyråer eller scannas och mejlas till info@komm.se senast 25 maj kl 12.00.

Ladda ner fullmakt här


Vänliga hälsningar, 
Sveriges Kommunikationsbyråer

Anmäl dig här

Tider

09:45

Registrering

10:00

Årsmötet öppnas

10:29

Årsmötet avslutas

10:30

Conscious Advertising: business as usual is not enough!

We live in a 'post truth' age of social justice, climate change and war. From the global pandemic, to equality movements, to advertising during wartime, advertisers must grapple with complicated social and environmental challenges. On one hand, we have the power to win over hearts and minds, pioneer new products, and increase representation. On the other, we must grapple with the worst by-products of our current advertising system: inadvertent funding of hate speech, fraud which funds organised crime, and defunding LGBTQ+ media.

Only Conscious Advertising can help us navigate these challenges. Harriet Kingaby from The Conscious Advertising Network will introduce us to the concept and ask:

How can advertising really save the world?

Read more
Harriet Kingaby
Co-chair at The Conscious Advertising Network
10:50

Q&A with Harriet Kingaby